Strona główna -> Gospodarka odpadami
2022-05-24     Joanny, Zdenka, Zuzanny     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

SYSTEM GOSPODAROWANIA

ODPADAMI KOMUNALNYMI

W Gminie Łososina Dolna sposób odbioru odpadów oraz terminy odbioru nie uległy zmianie tzn. odpady gromadzone w workach odbierane są w każdy pierwszy i trzeci czwartek miesiąca.

W sezonie letnim tj. od 1 maja do 30 września każdego roku, w Tabaszowej i Znamirowicach odbiór odpadów oprócz pierwszego i trzeciego czwartku odbywa się dodatkowo w każdy poniedziałek i piątek.

 

TERMINY ZBIÓRKI ODPADÓW 2017

Każdy I i III czwartek miesiąca

Jeżeli w wyznaczony czwartek wypada Święto odbiór odpadów następuje w piątek.

 

MIESIĄC

DNI

STYCZEŃ

05.01.2017

19.01.2017

LUTY

02.02.2017

16.02.2017

MARZEC

02.03.2017

16.03.2017

KWIECIEŃ

06.04.2017

20.04.2017

MAJ

04.05.2017

18.05.2017

CZERWIEC

01.06.2017

16.06.2017

LIPIEC

06.07.2017

20.07.2017

SIERPIEŃ

03.08.2017

17.08.2017

WRZESIEŃ

07.09.2017

21.09.2017

PAŹDZIERNIK

05.10.2017

19.10.2017

LISTOPAD

02.11.2017

16.11.2017

GRUDZIEŃ

07.12.2017

21.12.2017


 

Jak segregować odpady? 

 

POBIERZ ULOTKĘ INFORMACYJNĄ ----->

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest na podstawie złożonej przez właścicieli nieruchomości deklaracji, a uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i wyniesie kwartalnie w przypadku odpadów gromadzonych selektywnie:

 

OPŁATA KWARTALNA

 

SEGREGACJA

NIESEGREGACJA

 

osoba samotna
pow. 75 roku życia

 

3 zł

6 zł
 

1 osoba

15 zł

30 zł
 

2 osoby

30 zł

60 zł  

3-5 osób

45 zł

90 zł  

pow. 5 osób

60 zł

120 zł  

 

W danym roku wydawany jest TYLKO JEDEN komplet worków.
W przypadku segregacji komplet obejmuje następujące ilości worków:

Rodzaj
 deklaracji

CZARNE

SZKŁO

PLASTIK

PAPIER

METAL

osoba samotna pow. 75 roku życia

4

1

4

1

1

1 osoba

4

1

4

1

1

2 osoby

4

1

4

1

1

3-5 osób

8

2

8

1

1

pow. 5 osób

12

4

12

1

1

Właściciele domków letniskowych

5

1

3

1

1

 

W przypadku  braku  segregacji komplet obejmuje następujące ilości czarnych worków:

Rodzaj

 deklaracji

CZARNE

osoba_samotna                          pow. 75 roku życia

11

1 osoba

11

2 osoby

11

3-5 osób

20

pow. 5 osób

30

Właściciele domków letniskowych

11

 

Po wykorzystaniu worków z kompletu można :

  • dokupić dodatkową ilość worków na zmieszane odpady komunalne nie nadające się do segregacji w cenie 3,00 zł za każdy worek,
  • otrzymać nieodpłatnie dodatkową ilość worków na pozostałe odpady komunalne ( szkło, plastik, papier i metal).

 


Opłaty można uiścić przelewem na indywidualny rachunek podatnika, nadany przez Urząd i przesłany w informacji o wysokości opłaty w następujących terminach:

- I kwartał - do 15 marca;

- II kwartał - do 15 maja;

- III kwartał - do 15 września;

- IV kwartał - do 15 listopada.

Właściciele domków letniskowych będą zobowiązani uiścić całość należnej opłaty do 15 maja danego roku.

 

Wzory deklaracji obowiązujące od 1 sierpnia 2016 r.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

powyższy druk deklaracji jest aktywnym formularzem pdf,  po pobraniu można go wypełnić komputerowo i wypełniony wydrukować, złożyć w urzędzie lub wysłać przez EPUAP podpisując go podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym.

Wypełnioną deklarację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Łososinie Dolnej lub Komunalnym Zakładzie Budżetowym  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, przesłać drogą pocztową lub przesłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. 

 Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

 

Linki do uchwał Rady Gminy w Łososina Dolna
dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 143/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

UCHWAŁA NR 142/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tychodpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łososina Dolna.

UCHWAŁA NR 141/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Łososina Dolna.

UCHWAŁA NR 140/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR 139/XVIII/2016 RADY GMINY W ŁOSOSINIE DOLNEJ z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łososina Dolna.


 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]