Strona główna -> Na Śliwkowym Szlaku
2022-05-24     Joanny, Zdenka, Zuzanny     "Prawdziwa miłość zawsze milczy: wyrazem prawdy są czyny, nie słowa". William Szekspir    

STOWARZYSZENIE

Gminy Czchów, Gnojnik, Iwkowa, Laskowa, Lipnica Murowana, utworzyły Stowarzyszenie "Na Śliwkowym Szlaku". Stowarzyszenie działa w ramach Lokalnej Grupy Działania opierając się o unijny program LEADER. Program ten jest wsparciem “liderów lokalnych” działających na obszarach wiejskich. Podejmowanie wieloletnich działań, które zmierzają do wdrażania zintegrowanych strategii dla rozwoju regionu to zasadniczy cel programu. W ramach projektu przewidziano działania promujące dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe, środowisko gospodarcze, aktywizację społeczności wiejskich do planowania i wdrażania lokalnych inicjatyw. Leader jest oddolnym partnerskim podejściem do rozwoju obszarów wiejskich, realizowanym przez lokalne grupy działania (LGD), polegającym na opracowaniu przez społeczność wiejską lokalnej strategii rozwoju (LSR) oraz realizacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, naturalne, kulturowe, historyczne, itp., wiedzę i umiejętności przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. Przedstawiciele tych sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działania, które jest reprezentatywne dla obszaru objętego LSR. W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalna Grupa Działania wybiera projekty do realizacji w ramach środków przyznawanych na realizację strategii. Otrzymana kwota oprócz bieżącego funkcjonowania stowarzyszenia, będzie kierowana do samorządów - „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, rolników - „Różnicowanie działalności rolniczej”, przedsiębiorców „Mikroprzedsiębiorstwa”oraz do osób fizycznych i organizacji pozarządowych „Małe projekty”. Warunkiem otrzymania dotacji będzie złożenie wniosku w czasie naborów ogłaszanych przez Stowarzyszenie oraz spójność planowanego przedsięwzięcia z opracowaną Lokalną Strategią Rozwoju.

Gmina Łososina Dolna przystępuje jako członek zwyczajny do Stowarzyszenia „NA ŚLIWKOWYM SZLAKU”, które obejmuje pięć Gmin: Laskowa, Czchów, Gnojnik, Lipnica Murowana i Iwkowa i będzie aplikowała o fundusze europejskie na rozwój lokalny w szczególności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z osi Leader - zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 172 /XXII/ 08 Rady Gminy w Łososinie Dolnej z dnia 18 grudnia 2008 roku.

 • Do Stowarzyszenia "Na śliwkowym szlaku" dołączyła również Gmina Gródek n/ Dunajcem.

Do Stowarzyszenia należą mieszkańcy reprezentujący samorządy, przedsiębiorców i organizacje pozarządowe danego regionu. Do Zarządu wybrani zostali: Katarzyna Jasnos (Iwkowa) – Prezes, Piotr Waligóra (Laskowa) – Wiceprezes oraz Członkowie Zarządu: Jarosław Gurgul (Czchów), Renata Polek (Lipnica Murowana), Paweł Prus (Gnojnik), Renata Babiarska (Gródek n/Dunajcem).

Lokalna Grupa Działania - pobierz dokumenty:

Zarząd Stowarzyszenia "Na Śliwkowym Szlaku" zakończył przyjmowanie ofert zgłoszeniowych na konkurs pracowników administracyjnych biura Stowarzyszenia w Iwkowej.

 


 

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w imprezach plenerowych organizowanych przez gminy należące do naszego Stowarzyszenia. Będą one okazją nie tylko do aktywnego wypoczynku, ale również do pełniejszego zapoznania się z działalnością Stowarzyszenia.

Podczas zaplanowanych imprez przedstawione zostaną bieżące informacje dotyczące funkcjonowania Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” oraz plany obejmujące działania związane z wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju (finansowanie projektów dla rolników, przedsiębiorców, samorządów oraz pozostałych osób fizycznych, instytucji i organizacji).

Uczestnicy poszczególnych imprez gotowi do sprawdzenia swojej wiedzy na temat danej gminy, będą mogli wziąć udział w konkursach wiedzy zorganizowanych przez Stowarzyszenie. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych uczestników.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody.

Ponadto na stoisku informacyjnym dostępne będą szczegółowe informacje oraz materiały promocyjne dotyczące Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

Harmonogram zaplanowanych imprez przedstawia się następująco:

 • 26.07.2009 r. tj. niedziela – Dni Czchowa
 • 02.08.2009 r. tj. niedziela – Dni Gminy Lipnica Murowana
 • 08.08.2009 r. tj. sobota – Festiwal Śliwki Miodu i Sera w Laskowej
 • 16.08.2009 r. tj. niedziela – Gminne Dożynki w Gnojniku
 • 23.08.2009 r. tj. niedziela – Święto Suszonej Śliwki w Iwkowej
 • 29.08.2009 r. tj. sobota – Pożegnanie lata – zakończenie Dni Jeziora Rożnowskiego w Gródku nad Dunajcem
 • .09.2009 - Dni Otwarte Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku” - Urząd Gminy Łososina Dolna

Szczegółowe programy imprez na stronach internetowych gmin.

Serdecznie zapraszamy!


Uchwała w sprawie ustalania zasad pobierania oraz wysokości składek członkowskich.

 

 

W dniu 22 czerwca 2009r. w Domu Strażaka w Tęgoborzy odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”, podczas którego podjęta została Uchwała w sprawie ustalania zasad pobierania oraz wysokości składek członkowskich. Składka członkowska za rok 2009 wyniesie:

 

 • Od osób fizycznych oraz od osób prawnych niebędących jednostkami samorządu terytorialnego: 10 (dziesięć) złotych;
 • Od osób prawnych będących jednostkami samorządu terytorialnego: iloczyn kwoty 0,50 zł (50/100) i liczby mieszkańców danej gminy wg stanu na 31 grudnia 2008r.

 • Składki członkowskie należy przekazywać na konto nr  44 8589 0006 0090 0358 6914 0001.
 • Opłaty można dokonywać korzystając z polecenia przelewu dostępnego na stronie internetowej Stowarzyszenia (www.nasliwkowymszlaku.pl).

 


25 czerwca 2009 roku Zarząd Województwa Małopolskiego podjął Uchwałę w sprawie wyboru Lokalnych Grup Działania do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” uzyskało 188 punktów i w rankingu lokalnych grup działania znalazło się na trzeciej pozycji.

W ustalonym przez Zarząd Województwa Małopolskiego terminie składania wniosków od 17 listopada 2008 roku do 15 stycznia 2009 roku zostały złożone 42 wnioski. Złożone wnioski zostały ocenione na podstawie PROW 2007-2013, zgodnie z ustawą z dnia 7 marca 2008 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64 poz. 427), Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103 poz. 659) oraz Książką Procedur "Wybór lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR)" przyjętej Uchwała Nr 822/08 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 9 września 2008 roku.


 

Umowa dla Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”

30 lipca 2009r. odbyła się uroczystość oficjalnego wręczenia Umowy o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, zawartej przez LGD Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” z Samorządem Województwa Małopolskiego. Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” skupia  siedem małopolskich gmin: Czchów, Gnojnik i Iwkowa (powiat brzeski), Łososina Dolna i Gródek nad Dunajcem (powiat nowosądecki), Lipnica Murowana (powiat bocheński), Laskowa (powiat limanowski). 

WIĘCEJ: www.nasliwkowymszlaku.pl oraz 

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE: http://www.malopolskie.pl/Wydarzenia/index.aspx?id=4803


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]