2022-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

      www.zgjr.pl

Zapraszamy nad jeziora!

Jezioro Rożnowskie i jego obrzeża są miejscem relaksu i Wypoczynku dla tysięcy amatorów sportów wodnych, kąpieli słonecznych i wędkarzy. Nieodpartym magnesem są: urozmaicona linia brzegowa, atrakcje przyrodnicze, zalesione stoki Pogórza, rejsy statkiem wycieczkowym, liczne ośrodki wypoczynkowe, pola kempingowe i kwatery agroturystyczne w okolicznych wsiach letniskowych.

Walory rekreacyjne nasz region zawdzięcza budowniczym zapory i zbiornika. Powierzchnia zalewu rozlanego w kształcie litery „S" sięga 1600 ha, długość - 22 km, długość linii brzegowej - S6 km, maksymalna głębia-31 m. Letników i wędkarzy przyciąga też drugie w; tym rejonie - Jezioro Czeliowskie.

Natura przy pomocy człowieka szczodrze wyposażyła gminy Chelmiec, Czchów, Gródek nad Dunajcem i Łososina Dolna. Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego, wraz z samorządami wchodzącymi w jego skład, dba o ochroni; akwenu i jego okolic, rozbudowę bazy turystycznej, ekologię i estetyzacje wsi letnis­kowych, urządzanie szlaków wędrownych i rowerowych.

W prezentowanym w niniejszym folderze terenie tkwi duży kapitał możliwości dla iniejatyw gospodarczych, inwestowania w in­frastrukturę turystyczną i w efekcie uzyskania niemałych dochodów. Sprzyjają temu planowane i realizowane przedsięwzięcia: rekultywacja i zagospodarowanie jezior - Rożnowskiego i Czchowskiego wraz z modernizacją sieci dróg. Uważamy turystykę za arcyważną gałąź gospodarki, windującą do dobrobytu mieszkańców naszego regionu.

Obszar wokół jezior, ziemia bogata w piękno przyrody i ludzkie talenty, szanująca tradycje; ziemia gór i urokliwych lasów, licznych pamiątek przeszłości; ziemia świętych z początku polskiego państwa - Świerada, Justa i Benedykta, gniazdo rodowe Zawiszy Czarnego, wyróżnia się aktywnością społeczną i gospodarczą mieszkańców.

Warto zapoznać się bliżej ze znaczącym dziedzictwem kulturowym, malowniczym krajobrazem z wieloma zabytkami architektury drewnianej i średniowiecznymi warowniami w Rożnowie, Czchowie i Wytrzyszczce, kolorytem lokalnych atrakcji i gościnnością miejscowych gospodarzy, a przede wszystkim warto odpocząć i zażyć rekreacji.

Kto raz tu zawita-bedzie powracał z przyjemnością!

Serdecznie zapraszamy!
Więcej informacji na nowej stronie www: www.zgjr.pl


Przedsięwzięcia dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów – Czchów
.

Beneficjentem Projektu jest Związek Gmin Jeziora Rożnowskiego z siedzibą w Gródku n/Dunajcem do którego należą cztery Gminy:

- Chełmiec,
- Gródek n/Dunajcem,
- Łososina Dolna,
- Czchów,

 

Projekt obejmuje trzy zadania:

1. Zagospodarowanie strefy brzegowej Zbiornika Rożnowskiego w rejonie Bartkowej.
2. Zagospodarowanie lewego brzegu Zbiornika Rożnowskiego w miejscowości Tęgoborze wraz z podwyższeniem i umocnieniem strefy brzegowej.
3. Zagospodarowanie lewego brzegu Zbiornika Czchowskiego w rejonie miejscowości Wytrzyszczka.

Realizacja projektu prowadzona jest w ramach: -Priorytetu 1 „ Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów „. Działania 1.2 „ Infrastruktura ochrony środowiska „.

Eksploatację zbiorników Rożnów-Czchów rozpoczęto w latach czterdziestych XX wieku. Zadaniem zbiorników jest: ochrona przeciwpowodziowa ; turystyka i rekreacja wodna oraz wytwarzanie energii elektrycznej. W czasie eksploatacji zbiorników następowało stopniowe ograniczenie tych funkcji spowodowane postępującymi procesami ich zamulenia.

Głównymi czynnikami ograniczającymi parametry użytkowe zbiorników są:

eutrofizacja obydwu jezior spowodowana wprowadzaniem przez wody rzek i potoków, różnego rodzaju zanieczyszczeń w tym zanieczyszczeń obszarowych,

skażenie bakteriologiczne przekraczające dopuszczalne stężenia w wodach przybrzeżnych zbiorników, spowodowane zamuleniem stref przybrzeżnych,

obniżenie zdolności retencyjnych na wypadek powodzi oraz walorów krajobrazowych i rekreacyjnych jezior spowodowane wprowadzeniem przez wody rzek i potoków wpływających do zbiorników różnego rodzaju zanieczyszczeń.

W ostatnim czasie daje się zauważyć spadek turystów odwiedzających ten rejon. Nie podjęcie w najbliższym czasie działań służących powstrzymaniu degradacji ekologicznej zespołu zbiorników spowodowało by, że proces degradacji zarówno jezior jak i obszarów ich bezpośrednich zlewni będzie się z czasem potęgował powodując coraz głębszą degradację ekologiczną, biologiczną i ekonomiczną regionu.

Rekultywacja lewego brzegu jeziora rożnowskiego w miejscowości Bartkowa i Tęgoborze oraz zbiornika czchowskiego w miejscowości Wytrzyszczka polegała będzie na wydobyciu metodą namywu gruntu ze zbiornika, przy użyciu pogłębiarek ssąco-refulujących oraz koparek na pontonie. Natomiast stabilizowanie nowej linii brzegowej przewidziano poprzez wykonanie nabrzeża pionowego z gabionów przepuszczających odsączaną wodę. Obszar przeznaczony do zalądowienia przewiduje się zapełnić pulpą wodno-gruntową pochodząca z odmulania zbiorników w rejonie rekultywowanych brzegów.

BARTKOWA zbiornik Rożnowski;

Podstawowe parametry:

 • Podwyższenie brzegów do rzędnej ~271,00
 • Przewiduje się pogłębienie dna zatoki do ~ 263,00
 • Utworzenie nowej linii brzegowej na odcinku ok. 0,8 km
 • Podwyższenie pasa terenu o średniej szerokości 40-100 mb

TĘGOBORZE zbiornik Rożnowski

Podstawowe parametry:

 • Podwyższenie brzegów do rzędnej ~ 271,00 m
 • Uzyskanie nowej powierzchni - ok. 3,8 ha

WYTRZYSZCZKA zbiornik Czchowski

Parametry podstawowe:

 • Podwyższenie brzegów do rzędnej ~ 271,00 m

Całkowita wartość Projektu wynosi:

10 368 928,46 PLN

Wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą:

10 279 684,46 PLN w tym:

Bartkowa - 4 540 000,00 PLN
Tęgoborze - 3 044 542,52 PLN
Wytrzyszczka - 2 695 141,94 PLN

75% wydatków kwalifikowalnych tj. 7 709 736,34 PLN podlega dofinansowaniu przez Instytucję Pośredniczącą w ramach środków EFRR- ZPORR

Kwota otrzymanego do dnia dzisiejszego dofinansowania projektu w ramach ZPORR, na podstawie złożonych wniosków o płatność wynosi: 7 041 637,95 PLN

 • Roboty zakończono 15 listopada 2006 roku.
 • Końcowe ( całkowite ) rozliczenie Projektu zaplanowano na I kwartał 2007 r.
 • W wyniku realizacji projektu powstały nowe wybrzeża plażowe.
 • Zwiększyły się właściwości retencyjne zbiorników.
 • Poprawił się stan wód – szczególnie w strefach przybrzeżnych.
 • Został ułatwiony bezpośredni dostęp do wód.
 • Przywrócone zostały właściwości turystyczne regionu.

BARTKOWA PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC

Bartkowa

Wytrzyszczka

 Tęgoborze

Wizyta delegacji fińskiej w sprawie przedsięwzięcia dla powstrzymania degradacji ekologicznej zespołu zbiorników wodnych Rożnów - Czchów.

 


Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]