2022-05-25     Borysa, Magdy, Marii-Magdaleny     "Przyjaźń wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek". Daniel Defoe    

Ogłoszenie o naborze 2/2017


Ogłoszenie o naborze wniosków o przyznanie pomocy nr 2/2017 - budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

Data publikacji: 18 styczeń 2017 r.


Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomoc na operacje z zakresu:

budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (zgodnie z § 2 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z  dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z późniejszymi zmianami).

Wsparcie udzielane jest w formie: refundacji

Intensywność pomocy – 63,63 % (JST)  lub 100 % (NGO)

Wnioski o przyznanie pomocy można składać w terminie:

 

od 1 lutego 2017 r. do 15 lutego 2017 r.

 

(termin składania wniosków upływa 15 lutego 2017 r. o godz. 16.00)

Wnioski należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: 32-861 Iwkowa 759 (Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz
z wymaganymi załącznikami (w formie papierowej w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach oraz elektronicznej na płycie CD/DVD tożsamej z wersją papierową).

Zakres tematyczny operacji:

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej lokalnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej w tym  z wykorzystaniem zasobów lokalnych.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, w tym z wykorzystaniem zasobów lokalnych – 4 inwestycje.

Warunki udzielenia wsparcia:

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.

2. Zgodność operacji ze Strategią Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) Stowarzyszenia „Na Śliwkowym Szlaku”.

3. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

4. Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.

Kryteria wyboru operacji:

Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie LGD – www.nasliwkowymszlaku.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów wyborów operacji – kryteria podstawowe (z wyłączeniem kryterium Tworzenie miejsc pracy) tj.  12 pkt.

Formularz wniosku o przyznanie pomocy,  formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - www.prow.malopolska.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o przyznaniu pomocy, LSR, kryteria wyboru operacji (wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium) są udostępnione na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: 32-861 Iwkowa 759 (Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA) od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Wysokość dostępnych środków w ramach naboru wynosi 900 000,00 zł.

Zgodnie z LSR wysokość wsparcia przewidziana w ramach realizacji operacji wynosi: dla organizacji pozarządowych od 20 000,00 do 300 000,00 zł, dla jednostek samorządu terytorialnego od 50 000,00 do 300 000,00 zł. (minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.)

Lista wymaganych dokumentów (dokumentacja konkursowa), które należy złożyć

w ramach ogłoszonego naboru:

1.  Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami

2.  Karta zgodności operacji z LSR

3.  Karta merytoryczna operacji wraz z załącznikami

4.  Oświadczenie Wnioskodawcy o przetwarzaniu danych osobowych

5.  Oświadczenie Wnioskodawcy o tożsamości wersji papierowej i elektronicznej     wniosku

6. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym.

7.  Biznesplan (wypełniany w przypadku, gdy operacja obejmuje zakres, o którym mowa   w § 2 ust.1, pkt 2 – 4 rozporządzenia)

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa (wypełniany w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej).

Dokumenty dodatkowe dotyczące naboru znajdują się na stronie internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl.

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia wniosków udzielane są w Biurze Lokalnej Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 684 45 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z dokumentami dodatkowymi znajduje się: http://www.nasliwkowymszlaku.pl/index.php?id=nabor_wnioskow&n=3

Ogłoszenie o naborze (pdf)

Wyswietlen: 1939095

Kontakt | Ważne telefony | Godziny pracy | Mapa serwisu
[IAP:69:STATS:0]